لینکداین تراز پادرا    اینستاگرام تراز پادرا

 09129724117  |  info[a]tarazpadra.com

Slider

مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پس از ثبت و تاسیس

بازدید: 169

مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پس از ثبت و تاسیس

مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پس از ثبت و تاسیس

از مهم ترین تکالیف قانونی که شرکت های خصوصی می بایست پس از تاسیس شرکت خود نسبت به انجام آنها اقدام کنند عبارتند از :
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پرداخت حق تمبر از تاریخ ثبت قانونی شرکت به مدت 2 ماه و از ماخذ نیم در هزار سرمایه ثبتی، جهت کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (به استثنای شرکت های تعاونی).

مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها ثبت و پلمپ دفتر روزنامه و کل در سال اول تاسیس می بایست حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت شرکت انجام و نیز در من بعد یک ماه قبل از شروع سال مالی جدید با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها انجام گردد.
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر قانونی بطور دائم و ارائه آنها برای حسابرسی با درخواست مراجع قانونی مانند سازمان امور مالیاتی، اداره ارزش افزوده و سازمان تامین اجتماعی و... .
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و تکمیل آن با مستندات مندرج در دفترچه و تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی.
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها ثبت نام جهت اخذ کد اقتصادی جدید در سامانه tax.gov.ir و نیز ثبت نام ارزش افزوده پس از صدور اولین فاکتور فروش و یا قرارداد، در سامانه vat.ir .
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ارزش افزوده خود را حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان هر فصل تسلیم نمایند.
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها اشخاص حقوقی مکلفند برای انجام معاملات (خرید و فروش) خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به صورت الکترونیکی در پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود را حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها دریافت کد کارگاه تامین اجتماعی و تسلیم ماهانه لیست بیمه حقوق کارکنان به سازمان تامین اجتماعی.
مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها تهیه و تسلیم ماهانه لیست مالیات حقوق کارکنان به سازمان امور مالیاتی.


* پس به طور خلاصه نیز می توان گفت پنج تکلیف مهم مالیاتی و بیمه ای که باید در مهلت قانونی انجام شوند :

۱- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان :
طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات، لیست مربوطه فرستاده شود. طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت ۳۰ روز می باشد.

۲- ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان :
لیست بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد می باشد.

۳- ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده :
گزارش ارزش افزوده باید حداکثر تا 15 روز بعد از پایان دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال و نسبت به پرداخت آن ( نقدی یا اقساطی) اقدام و تعیین تکلیف شود.

۴- ارسال گزارشات معاملات فصلی :
گزارش خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک و نیم ماه بعد از پایان هر فصل ارسال شود. عدم ارسال این گزارش مشمول جریمه می باشد.

۵- ارسال اظهارنامه عملکرد :
بر اساس قوانین مالیاتی مهلت تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد نیز حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها می باشد و چنانچه در مهلت مذکور اظهارنامه عملکرد ارسال نشود مشمول جریمه خواهد شد.


مهم ترین تکالیف قانونی شرکت ها پس از ثبت و تاسیس چند نکته اساسی در خصوص موارد فوق که مودیان مالیاتی می بایست بدانند :

در قانون در مواقع مفقود شدن دفاتر قانونی و نیز در مواقع عدم پلمپ و ارائه دفاتر قانونی، چه پیش بینی ها و ملاحظاتی در نظر گرفته شده ؟
بر اساس ماده 13 آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره 3 ، در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی، از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند؛ تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
همچنین طبق بند 6 ماده 20 ( قسمت موارد رد دفاتر )؛ در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آئین نامه، در مواردی که دفاتر مذکور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع نیز مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد، موجب رد دفاتر و مشمول بند 3 ماده 97 خواهد شد.
در خصوص جریمه عدم پلمپ و ارائه دفاتر قانونی نیز؛ به موجب ماده 193 قانون ماليات های مستقیم مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورت عدم تسلیم ترازنامه، حساب سود و زیان و یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفاتر مشمول جریمه ای معادل 10 درصد مالیات خواهند شد.

در چه شرایطی رد نکردن گزارش صورت معاملات فصلی ( خرید و فروش فصلی ) باعث رد شدن دفاتر قانونی می شود ؟
اگر معامله در دفاتر باشد ولی در معاملات ارسال نشده باشد، فقط جریمه عدم ارسال معاملات فصلی تعلق می گیرد؛ اما اگر درآمد در گزارش صورت معاملات فصلی اعلام شده باشد و در دفاتر ثبت نشده باشد، کتمان درآمد بوده و اگر هزینه باشد، عدم ثبت رویداد مالی می شود؛ که هر دو مورد باعث رد دفاتر خواهد شد.

میزان مالیات حق تمبر سرمایه شرکت ها و جرایم مربوط آن چه مقدار است ؟
طبق ماده 48 قانون مالیات های مستقیم، سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی) ضریب دو در هزار مذکور به نیم در هزار کاهش یافت.
همچنین بر اساس تبصره این ماده قانونی، حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. طبق ماده 51 این قانون، جریمه مذکور معادل دو برابر مبلغ حق تمبر خواهد بود. همچنین افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.


شایان ذکر است شما می توانید به منظور اطمینان از صحت انجام اقدامات فوق از مشاوران خبره شرکت تراز پادرا کمک گرفته ( مشاوره مالی و مالیاتی ) و یا انجام امور حسابداری، مالی و مالیاتی خود را با خیال راحت به ما بسپارید.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 5.00 (9 رای)

نظرات (0)

هیچ نظری وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. نظر خود را به عنوان کاربر مهمان ارسال نمایید. همچنین می توانید ثبت نام کنید و یا وارد شوید.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟